Start Obligacje FKD

Warszawa, dnia 29 marca 2022 roku

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY

Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku ze sporządzeniem opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia obligacji serii T, U oraz W, KMD wystąpiła do komornika z wnioskiem o wyznaczenie pierwszego terminu licytacji przedmiotowej nieruchomości.


Warszawa, 29 października 2021 roku

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY

Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Administrator wystąpił do właściwego komornika z wnioskami o wszczęcie postępowań egzekucyjnych z nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia obligacji serii T, U oraz W, w konsekwencji czego nieruchomość uległa zajęciu. Aktualnie postępowanie egzekucyjne znajduje się na etapie sporządzania opisu i oszacowania nieruchomości.


Warszawa, 16 września 2021 roku

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY

Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,

informujemy, że KMD uzyskała tytuły wykonawcze stwierdzające roszczenia zgłoszone przez Obligatariuszy oraz złożyła wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia obligacji.


Warszawa, 6 maja 2021 roku

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY

Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do dotychczasowych komunikatów, KMD informuje, że Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu nadał klauzule wykonalności przekazanym przez Emitenta oświadczeniom o dobrowolnym podaniu się egzekucji w zakresie żądań Obligatariuszy złożonych w terminie zakreślonym przez KMD, z uwagi na powyższe KMD wystąpiła do komornika o wszczęcie egzekucji z nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy serii T,U oraz W.

O postępach w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym będą Państwo informowani w bieżących komunikatach.

O działaniach podejmowanych w zakresie roszczeń Obligatariuszy zgłoszonych po terminie zakreślonym przez KMD, KMD będzie informować w odrębnych komunikatach.


 

Warszawa, 24 lutego 2021 roku

 

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY

Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

 

Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do dotychczasowych komunikatów, KMD informuje, że w związku z brakiem spełnienia przez FKD roszczeń Obligatariuszy – ustalonych przez KMD na podstawie przekazanej przez Obligatariuszy dokumentacji i ujętych w wezwaniach do zapłaty z dnia 7 stycznia 2021 roku –  Kancelaria wystąpiła do sądu o nadanie klauzuli wykonalności przekazanym przez Emitenta oświadczeniom o dobrowolnym podaniu się egzekucji.

 

Po uzyskaniu tytułów wykonawczych KMD wystąpi z wnioskami o wszczęcie egzekucji z nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia obligacji.

 

O podejmowanych czynnościach będą Państwo informowani w bieżących komunikatach.

 


Warszawa, 11 stycznia 2021 roku

 

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY

Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

 

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do dotychczasowych komunikatów, KMD informuje o skierowaniu do Emitenta ostatecznych wezwań do dobrowolnej spłaty roszczeń wskazanych przez Obligatariuszy.

W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w wezwaniach, KMD wystąpi do właściwego sądu o nadanie klauzuli wykonalności przekazanym przez Emitenta oświadczeniom o dobrowolnym podaniu się egzekucji.

 

 

 


Warszawa, 27 listopada 2020 roku

 

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY

Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

 

Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do komunikatu z dnia 16 listopada 2020 roku KMD informuje, że w związku z otrzymaniem od wielu Obligatariuszy niepełnej dokumentacji, KMD wydłuża termin na przekazywanie dokumentów do dnia 15 grudnia 2020 roku.

 

Powyższy termin jest ostateczny i nie będzie podlegał wydłużeniu.

 

Z uwagi na powyższe KMD ponownie przypomina Obligatariuszom serii T, U oraz W zainteresowanych podjęciem działań przez podmiot pełniący obowiązki wierzyciela o konieczności:

 • wskazania wartości przysługujących obligatariuszowi względem Emitenta wymagalnych roszczeń;
 • przesłania notarialnie poświadczonej kopii odcinka zbiorowego posiadanych przez obligatariusza obligacji;
 • przesłania kopii żądania przymusowego wykupu obligacji wraz z dowodem jego nadania do Emitenta (w przypadku jego złożenia);
 • przesłania żądania realizacji ustanowionych zabezpieczeń przez KMD.

 

Ww. dokumenty proszę przekazać na adres: Królikowski Marczuk Dyl adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa.

 

W przypadku braku reakcji na powyższą informację, Obligatariusze zobowiązani będą do samodzielnego uzyskania tytułu wykonawczego obejmującego przysługującą im wierzytelność.


Warszawa, 16 listopada 2020 roku

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY

Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

 

Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do komunikatu z dnia 6 października 2020 roku KMD informuje, że z dniem 1 grudnia 2020 roku skierowane zostanie do Emitenta ostateczne wezwanie do dobrowolnej zapłaty kwot wskazanych przez Obligatariuszy.

W przypadku braku zapłaty, KMD wystąpi do właściwego sądu o nadanie klauzuli wykonalności przekazanym przez Emitenta oświadczeniom o dobrowolnym podaniu się egzekucji.

Z uwagi na powyższe KMD ponownie wzywa Obligatariuszy serii T, U oraz W zainteresowanych podjęciem działań przez podmiot pełniący obowiązki wierzyciela hipotecznego do:

 • wskazania wartości przysługujących obligatariuszowi względem Emitenta wymagalnych roszczeń;
 • przesłania notarialnie poświadczonej kopii odcinka zbiorowego posiadanych przez obligatariusza obligacji;
 • przesłania kopii żądania przymusowego wykupu obligacji wraz z dowodem jego nadania do Emitenta (w przypadku jego złożenia);
 • przesłania żądania realizacji ustanowionych zabezpieczeń przez KMD

w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku.

Ww. dokumenty proszę przekazać na adres: Królikowski Marczuk Dyl adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa.

W przypadku braku reakcji na powyższe wezwanie, Obligatariusze zobowiązani będą do samodzielnego uzyskania tytułu wykonawczego obejmującego przysługującą im wierzytelność.

 


Warszawa, 6 października 2020 roku

 

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY

Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

 

Szanowni Państwo,

działając w imieniu Królikowski Marczuk Dyl adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000681768 („KMD”), jako partner zarządzający uprawniony do samodzielnej reprezentacji, uprzejmie informuję, iż KMD wypowiedziało spółce Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418744 („Emitent”) umowy o pełnienie funkcji administratora hipoteki i zabezpieczeń obligacji serii T, U oraz W („Umowy”), z powodów leżących po stronie Emitenta, w związku z czym KMD przestała pełnić funkcję administratora zabezpieczeń w stosunku do części zabezpieczeń ustanowionych w związku z emisją obligacji serii T, U oraz W.

Jednakże w związku z faktem, że Emitent dotychczas nie przekazał KMD umów z nowym administratorem hipoteki, stosownie do dyspozycji art. 31 ust. 4 Ustawy o obligacjach[1], KMD wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego do czasu zawarcia przez Emitenta umowy z nowym administratorem hipoteki.

Z uwagi na powyższe KMD wzywa Obligatariuszy serii T, U oraz W zainteresowanych podjęciem działań przez podmiot pełniący obowiązki wierzyciela hipotecznego do:

 • wskazania wartości przysługujących obligatariuszowi względem Emitenta wymagalnych roszczeń;
 • przesłania kopii notarialnie poświadczonej odcinka zbiorowego posiadanych przez obligatariusza obligacji;
 • przesłania kopii żądania przymusowego wykupu obligacji wraz z dowodem jego nadania do Emitenta (w przypadku jego złożenia);
 • przesłania żądania realizacji ustanowionych zabezpieczeń przez KMD.

 

Ww. dokumenty proszę przekazać na adres: Królikowski Marczuk Dyl adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa.

 

Jednocześnie wskazuję, iż w judykaturze podnosi się, że niezależnie od działań podejmowanych przez administratora hipoteki obligatariuszowi przysługuje legitymacja do dochodzenia od dłużnika rzeczowego zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką zabezpieczającą roszczenia z obligacji wyemitowanych na podstawie ustawy o obligacjach. Powyższe oznacza, że obok kroków powziętych przez KMD, wykonującej prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego na rzecz wszystkich obligatariuszy, obligatariusze posiadają uprawnienie do samodzielnego dochodzenia od Emitenta zaspokojenia roszczeń.

 

[1] Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) tj. z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1208).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych w niniejszej zakładce prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych informacji na temat warunków dostępu oraz korzystania z materiałów, które zostały w niej zamieszczone.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp są związane z wykonywaniem uprawnień wynikających z:

 • emisji obligacji imiennych serii T, U oraz W Spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Obligacje”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418744 („FKD”);
 • realizacji zabezpieczeń Obligacji, w stosunku do których Kancelaria Królikowski Marczuk Dyl adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska („KMD”) wykonuje ustawowe prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Informacje dla Obligatariuszy z Obligacji FKD. Materiały te przedstawiają jedynie ściśle informacyjny charakter i nie mogą być wykorzystywane jako wiążące KMD oświadczenia.

Niniejsze materiały nie stanowią jakiejkolwiek oferty sprzedaży Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Obligacje FKD nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Obligacje FKD nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jakiekolwiek informacje dotyczące Obligacji, a objęte niniejszym materiałem nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez FKD. Każdy Obligatariusz zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z Obligacjami FKD.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa.