Ikonka menu hamburgerowego

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych w niniejszej zakładce prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych informacji na temat warunków dostępu oraz korzystania z materiałów, które zostały w niej zamieszczone.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp są związane z wykonywaniem uprawnień wynikających z:

  • emisji obligacji imiennych serii T, U oraz W spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Obligacje”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418744 („FKD”);
  • realizacji zabezpieczeń Obligacji, w stosunku do których Królikowski Marczuk Dyl adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska („KMD”) wykonuje ustawowe prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują informacje dla Obligatariuszy z Obligacji FKD. Materiały te przedstawiają jedynie ściśle informacyjny charakter i nie mogą być wykorzystywane jako wiążące KMD oświadczenia.

Niniejsze materiały nie stanowią jakiejkolwiek oferty sprzedaży Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Obligacje FKD nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Obligacje FKD nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jakiekolwiek informacje dotyczące Obligacji, a objęte niniejszym materiałem nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez FKD. Każdy Obligatariusz zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z Obligacjami FKD.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zamknij i przejdź do strony

Obligacje FKD

Warszawa, dnia 31 maja 2024 roku

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U ORAZ W

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do informacji o bezskuteczności drugiej licytacji zabezpieczenia rzeczowego uprzejmie informujemy, że właściwy komornik z urzędu umorzył postępowania egzekucyjne w sprawie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji i postanowił o kosztach egzekucji oraz kosztach zastępstwa procesowego.

Odpowiednie postanowienia w załączeniu:

Postanowienia z 06.05.2024

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2024 roku

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U ORAZ W

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z informacji uzyskanych drogą telefoniczną od właściwego komornika wynika, iż druga licytacja odbyła się w planowanym terminie (dnia 5 kwietnia 2024 r.) i okazała się bezskuteczna. Aktualnie Kancelaria oczekuje na doręczenie odpowiedniego pisma właściwego komornika informującego o powyższym.

Warszawa, dnia 29 lutego 2024 roku

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że do Kancelarii wpłynęło w dniu 28 lutego 2024 r. obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości. Z obwieszczenia od właściwego komornika wynika, że termin drugiej licytacji został wyznaczony na dzień 5 kwietnia 2024 r. na godz. 10.30, zaś licytacja odbędzie się w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie (ul. Grunwaldzka 2, Gryfino, sala 107).

Załączamy odpowiednie obwieszczenie:

 

Warszawa, dnia 19 lutego 2024 roku

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z informacji uzyskanych w dniu dzisiejszym od właściwego komornika wynika, iż termin drugiej licytacji został wyznaczony na dzień 5 kwietnia 2024 roku. Obecnie oczekuje się na rozesłanie przez komornika odpowiednich obwieszczeń o dokładnej godzinie i miejscu przeprowadzenia licytacji.

Warszawa, dnia 1 lutego 2024 roku

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,
wskazuje się, w nawiązaniu do komunikatów z dni 2 i 5 stycznia 2024 r., że z informacji uzyskanej w dniu dzisiejszym od właściwego komornika wynika, iż akta sprawy wraz z wnioskiem o wyznaczenie terminu drugiej licytacji zostały złożone do właściwego sądu. Oczekuje się obecnie na rozpoznanie przedmiotowego wniosku.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2024 roku

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuje się o doręczeniu Kancelarii w dniu 5 stycznia 2024 r. zawiadomienia właściwego komornika o bezskuteczności – wobec braku ofert – pierwszej licytacji nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia Obligacji. W odpowiedzi Kancelaria wniosła o wyznaczenie terminu drugiej licytacji, o którym poinformuje się po uzyskaniu zawiadomienia o jego ustaleniu.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2024 roku

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuje się o uzyskaniu roboczej informacji od właściwego komornika o bezskuteczności – wobec braku ofert – pierwszej licytacji nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia Obligacji. O drugim terminie licytacji poinformuje się po uzyskaniu zawiadomienia o jego ustaleniu.

Warszawa, dnia 21 listopada 2023 roku

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do Kancelarii wpłynęło dzisiaj obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości. Z informacji skierowanej przez właściwego komornika wynika, że termin licytacji został wyznaczony na dzień 28 grudnia 2023 r. godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie (ul. Grunwaldzka 2, Gryfino, sala 107).

Warszawa, dnia 16 listopada 2023 roku

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatu z dnia 17 października 2023 r. uprzejmie informujemy, że z informacji uzyskanej od właściwego komornika wynika, że akta sprawy wraz z wnioskiem o wyznaczenie pierwszego terminu licytacji zostały złożone do właściwego sądu. Oczekujemy na rozpoznanie przedmiotowego wniosku.

Warszawa, dnia 17 października 2023 roku

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI IMIENNYCH SERII T, U oraz W

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatu z dnia 13 października 2023 r. uprzejmie informujemy, że z informacji uzyskanej z Sądu Rejonowego w Gryfinie wynika, że postanowienie z dnia 26 lipca 2023 r. nie zostało dotychczas zaskarżone.

Właściwy w sprawie komornik przekazał jednocześnie Kancelarii drogą telefoniczną informację, że w najbliższych dniach akta sprawy przekazane zostaną do sądu celem wyznaczenia pierwszego terminu licytacji.