Ikonka menu hamburgerowego

Specjalizacje

Nasze usługi świadczymy ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych poniżej specjalizacji. Nie stronimy jednak od udzielania naszym Klientom pomocy także w innych obszarach prawa. W razie pytań serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu.

Ikonka

Prawo gospodarcze

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie w dziedzinie prawa gospodarczego dotyczącego spółek, firm inwestycyjnych, private equity, bankowości i finansów, ubezpieczeń, rynków kapitałowych, prawa antytmonopolowego i konkurencji, fuzji i przejęć, prawa energetycznego, projektów infrastrukturalnych i prawa publicznego, rozwiązywania sporów sądowych i arbitrażu, jak również restrukturyzacji i upadłości.

Ikonka
Prawo rynków kapitałowych

Świadczymy usługi w zakresie prawa rynków kapitałowych na rzecz emitentów papierów wartościowych, inwestorów, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji rynków kapitałowych. Doradzamy w przygotowywaniu ofert publicznych i niepublicznych emisji instrumentów finansowych, w toku projektów rozwojowych i przekształceń oraz w zakresie zarządzania aktywami.

Ikonka
Prawo funduszy inwestycyjnych

Zajmujemy się bieżącym doradztwem na rzecz firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i samych funduszy inwestycyjnych we wszelkich kwestiach dotyczących aktualnego i planowanego funkcjonowania, w tym w kwestiach regulacyjnych, kontraktowych oraz spornych.

Ikonka
Prawo spółek

Doradczo towarzyszymy w poszukiwaniu racjonalności gospodarczej dobieranych rozwiązań prawnych oraz optymalizacji biznesowej przyjętych modeli prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw. Udzielamy wsparcia w prowadzonych negocjacjach i sporach gospodarczych.

Ikonka
Spory korporacyjne

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie prowadzenia sporów korporacyjnych, w tym podczas działalności organów spółek kapitałowych, w prowadzeniu negocjacji i postępowań przed sądem, uzgodnień mających na celu ugodowe zakończenie sporu korporacyjnego, jak również w przeciwdziałaniu wrogiemu przejęciu i sanowaniu skutków takiego przejęcia.

Ikonka
Compliance

Jesteśmy doświadczonym audytorem zgodności z prawem procesów zarządzania spółką lub innym podmiotem gospodarczym. W szczególności badaliśmy i dostosowywaliśmy działania spółek giełdowych, banków i domów maklerskich do przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, regulacji MiFID, obiegu informacji poufnych. Sztandarowym przykładem naszej działalności jest przy tym criminal compliance, który jest nakierowany na zmniejszanie ryzyka osobistej odpowiedzialności karnej za ryzyko gospodarcze, pojawiającego się często niezależnie od rzeczywistej staranności zarządcy.

Ikonka
Spory sądowe i postępowania administracyjne

Zespół Kancelarii podejmuje się reprezentacji Klientów w postępowaniach spornych, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi. Reprezentujemy naszych Klientów również w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych, w szczególności związanych z funkcjonowaniem na rynkach kapitałowych.

Ikonka

Prawo karne

Zespół Kancelarii to karniści wyróżniający się doświadczeniem. Wielokrotnie z powodzeniem występowaliśmy w roli obrońców bądź pełnomocników (m.in. oskarżycieli posiłkowych). Interesu Klientów bronimy na każdym etapie postępowania karnego. Istotnym aspektem naszej praktyki jest obsługa spraw z zakresu przestępczość białych kołnierzyków (tzw. white-collar crime).

Ikonka
Prawo karne gospodarcze (white-collar crime)

W ramach prowadzonej praktyki Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych ze skutkami zarządzania spółkami, grupami kapitałowymi, działalnością na rynku finansowym oraz instytucjami podatkowymi.

Ikonka
Prawo karne skarbowe

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw Klientów poddanych kontroli ze strony organów administracji skarbowej i oskarżonych o przestępstwa skarbowe.

Ikonka
Prawo karne wykonawcze

Prawnicy Kancelarii występują w roli obrońców osadzonych, zarówno osób skazanych (w fazie wykonawczej postępowania karnego), jak i tymczasowo aresztowanych.

Ikonka
Postępowania dyscyplinarne

Posiadamy doświadczenie w występowaniu w charakterze obrońców przed komisjami i sądami dyscyplinarnymi. Podejmujemy wysiłek, by zrozumieć specyfikę zawodów Klientów podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej jako przedstawicieli określonych profesji.