Ikonka menu hamburgerowego

Zespół

Partnerzy

prof. Michał Królikowski
prof. Michał Królikowski

adwokat | partner zarządzający

prof. Michał Królikowski
prof. Michał Królikowski

adwokat | partner zarządzający

Ikonka

+48 730 115 511

Ikonka

m.krolikowski@kmd.legal

Partner zarządzający Kancelarią. Odpowiada za sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, dyscyplinarnego, a także gospodarczego. Z powodzeniem prowadzi również skomplikowane spory cywilne, gospodarcze i medyczne. W latach 2006-2011 był dyrektorem Biura Analiz Sejmowych, później, w latach 2011-2014, wiceministrem sprawiedliwości. Przez lata był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości i wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Od 2014 do 2016 r. był partnerem kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni. Obecnie adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego, arbiter Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Wielokrotnie wyróżniany przez Dziennik Gazetę Prawną w kategorii najbardziej wpływowego i kompetentnego prawnika w Polsce.

Marcin Marczuk
Marcin Marczuk

radca prawny | partner zarządzający

Marcin Marczuk
Marcin Marczuk

radca prawny | partner zarządzający

Ikonka

+48 509 000 999

Ikonka

m.marczuk@kmd.legal

Profil na: Ikonka linkedin

Partner zarządzający Kancelarią. W zakresie doradztwa odpowiada za praktykę obrotu i transakcji na rynkach kapitałowych oraz za zakres korporacyjny prawa spółek handlowych. Współautor komentarzy do prawa rynku kapitałowego (2014, 2016, 2023), ustawy o obligacjach (2015, 2017), rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (MAR, 2016), jak również komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (2022, wszystkie wydane nakładem Wydawnictwa C.H. Beck). Komentator wydarzeń na rynkach kapitałowych, prelegent licznych konferencji, kongresów i sympozjów. Autor i współautor publikacji oraz artykułów publikowanych w prasie branżowej. Od 2022 r. sędzia Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, w przeszłości arbiter Sądu Polubownego II kadencji przy Komisji Nadzoru Finansowego. Od 2020 r. członek zwyczajny Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG). Od 2023 r. członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych (SNCRN).

prof. Marcin Dyl
prof. Marcin Dyl

radca prawny | partner

prof. Marcin Dyl
prof. Marcin Dyl

radca prawny | partner

Ikonka

+48 606 892 689

Ikonka

m.dyl@kmd.legal

Partner Kancelarii. Klientów reprezentuje w najbardziej skomplikowanych postępowaniach administracyjnych dotyczących rynków kapitałowych i funduszy inwestycyjnych. Występuje przed organami administracji, jak i sądami administracyjnymi. Niemal całą trzydziestoletnią karierę zawodową związał z prawem finansowym. W latach 1994-2005 przeszedł ścieżkę od pracownika działu prawnego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) do dyrektora. Od 2005 r. do 2019 r. był Prezesem Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Zasiadał w radach nadzorczych najistotniejszych dla funkcjonowania polskiego rynku spółek, takich jak KGHM Polska Miedź S.A. czy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dzisiaj jest radcą prawnym, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, jak i członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI). Jest autorem wielu uznanych prac naukowych z zakresu prawa rynków kapitałowych, funduszy inwestycyjnych oraz postępowania administracyjnego.

Associate partner

Łukasz Strycharczyk
Łukasz Strycharczyk

adwokat | associate partner

Łukasz Strycharczyk
Łukasz Strycharczyk

adwokat | associate partner

Ikonka

+48 511 319 378

Ikonka

l.strycharczyk@kmd.legal

Profil na: Ikonka linkedin

Zawodowo zajmuje się postępowaniami karnymi i sporami korporacyjnymi. Określa i ocenia ryzyka związane z działalnością gospodarczą, w szczególności te występujące w stosunku do managerów, jak również innych osób fizycznych i prawnych. Bada zgodność stosowanych przez przedsiębiorców procedur z obowiązującymi przepisami prawa (compliance). Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych warszawskich kancelariach oraz organizacjach pozarządowych, takich jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył z wyróżnieniem. Jest współautorem komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, red. M. Dyl, M. Królikowski, Warszawa 2021).

Senior associate

Paulina Sątowska-Strycharczyk
Paulina Sątowska-Strycharczyk

adwokat | senior associate

Paulina Sątowska-Strycharczyk
Paulina Sątowska-Strycharczyk

adwokat | senior associate

Ikonka

+48 664 703 227

Ikonka

p.satowska@kmd.legal

Jej głównym obszarem pracy zawodowej jest prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego. Występuje w procesach jako obrońca, ale i pełnomocnik pokrzywdzonych. Zajmuje się również prawem korporacyjnym, gdzie bada procedury stosowane przez przedsiębiorców pod kątem wypełniania obowiązków wymaganych przepisami. Z powodzeniem broni interesów Klientów również w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych. Współpracowała z uznanymi kancelariami prawnymi o specjalizacji karnistycznej. Wcześniej pracowała w dziale prawnym dużej spółki z zagranicznym kapitałem. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zaś studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim zakończyła obroną pracy z zakresu procesu karnego. Współautorka komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, red. M. Dyl, M. Królikowski, Warszawa 2021).

Joanna Kruszyńska
Joanna Kruszyńska

adwokat | senior associate

Joanna Kruszyńska
Joanna Kruszyńska

adwokat | senior associate

Ikonka

+48 511 239 334

Ikonka

j.kruszynska@kmd.legal

Profil na: Ikonka linkedin

W Kancelarii odpowiada za bieżącą obsługę prawną domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych i innych podmiotów rynków kapitałowych. Świadczy doradztwo prawne przy transakcjach i reorganizacjach podmiotów rynków kapitałowych, występuje także jako obrońca w procesach karnych gospodarczych i pełnomocnik w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. W przeszłości pracowała zarówno w kancelariach, jak i podmiotach korporacyjnych. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła z wyróżnieniem. Jest współautorką komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, red. M. Dyl, M. Królikowski, Warszawa 2021).

Maciej Mierzejewski
Maciej Mierzejewski

adwokat | senior associate

Maciej Mierzejewski
Maciej Mierzejewski

adwokat | senior associate

Ikonka

+48 727 709 172

Ikonka

m.mierzejewski@kmd.legal

Profil na: Ikonka linkedin

Posiada doświadczenie w obszarze postępowań karnych, a także sporów cywilnych, w tym dotyczących m.in. odpowiedzialności odszkodowawczej. Z powodzeniem występował w roli obrońcy i pełnomocnika zarówno w postępowaniach przed organami ścigania, jak i sądami. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest współautorem komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, red. M. Dyl, M. Królikowski, Warszawa 2021).

Associate

Stanisław Kędzior
Stanisław Kędzior

aplikant adwokacki | associate

Stanisław Kędzior
Stanisław Kędzior

aplikant adwokacki | associate

Ikonka

+48 666 185 106

Ikonka

s.kedzior@kmd.legal

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zagadnień związanych z odpowiedzialnością publicznoprawną, tj. prawem karnym, karnym skarbowym oraz dyscyplinarnym. Od stycznia 2024 r. aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od października 2023 r. doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Barbara Czechowicz
Barbara Czechowicz

aplikant adwokacki | associate

Barbara Czechowicz
Barbara Czechowicz

aplikant adwokacki | associate

Ikonka

+ 48 664 560 056

Ikonka

b.czechowicz@kmd.legal

Profil na: Ikonka linkedin

Swoją aktywność zawodową koncentruje na zagadnieniach z zakresu prawa karnego oraz prawa finansowego. Od stycznia 2024 r. aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zwieńczyła pracą magisterską z zakresu prawa karnego materialnego. W toku studiów działała w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, świadcząc nieodpłatną pomoc prawną w sekcji cywilno-medycznej. Ukończyła również studia licencjackie na kierunku filozofia na Uniwersytecie Warszawskim.

Daniel Brodowski
Daniel Brodowski

aplikant adwokacki | associate

Daniel Brodowski
Daniel Brodowski

aplikant adwokacki | associate

Ikonka

+ 48 511 257 300

Ikonka

d.brodowski@kmd.legal

Profil na: Ikonka linkedin

W pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami karnymi, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego. Aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończył z wyróżnieniem. Autor publikacji naukowych z zakresu nauk penalnych i procesu karnego. Czterokrotny beneficjent stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz uczestnik polsko-amerykańskiego seminarium organizowanego przez Indiana University w 2022 r. Członek Sekcji Prawa i Postępowania Karnego działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Patrycja Ciechomska

aplikant adwokacki | associate

Patrycja Ciechomska

aplikant adwokacki | associate

Ikonka

+ 48 502 853 418

Ikonka

p.ciechomska@kmd.legal

Profil na: Ikonka linkedin

Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół postępowań spornych oraz prawa gospodarczego. Absolwentka prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W toku studiów była przewodniczącą sekcji cywilnej Prawniczego Koła Naukowego Lege Artis, a także świadczyła nieodpłatną pomoc prawną jako wolontariuszka w Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza. Aktualnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach.

Junior associate

Mateusz Hołda
Mateusz Hołda

junior associate

Mateusz Hołda
Mateusz Hołda

junior associate

Ikonka

+ 48 660 073 716

Ikonka

m.holda@kmd.legal

Profil na: Ikonka linkedin

W pierwszej kolejności służy pomocą starszym prawnikom w zakresie prawa rynków kapitałowych oraz prawa korporacyjnego. Jest studentem V roku studiów prawniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył XVIII edycję Akademii Liderów Rynku Kapitałowego.

Mateusz Tyszka

junior associate

Mateusz Tyszka

junior associate

Ikonka

+ 48 501 791 035

Ikonka

m.tyszka@kmd.legal

Profil na: Ikonka linkedin

W pracy przede wszystkim wspiera starszych prawników w obszarze prawa karnego. Obecnie jest studentem V roku prawa w ramach Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego. Ukończył również studia licencjackie na kierunku filozofia na Uniwersytecie Warszawskim.

Jan Oleksiuk

junior associate

Jan Oleksiuk

junior associate

Ikonka

+48 690 360 295

Ikonka

j.oleksiuk@kmd.legal

Profil na: Ikonka linkedin

Zajmuje się asystowaniem starszym prawnikom, głównie w obszarze postępowań spornych. Aktualnie studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na uczelni działa w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, świadcząc nieodpłatną pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego.

Of counsel

prof. Tomasz Strąk
prof. Tomasz Strąk

of counsel

prof. Tomasz Strąk
prof. Tomasz Strąk

of counsel

Ikonka

+48 570 088 799

Ikonka

t.strak@kmd.legal

Wspiera zespół Kancelarii przy projektach wymagających ekspertyz z zakresu zarządzania finansami, strategii, audytu i doradztwa podatkowego, rachunkowości oraz audytu wewnętrznego i rewizji finansowej. Doradza naszym Klientom także przy restrukturyzacjach. Jego bagaż doświadczeń obejmuje pracę na stanowisku dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej, a następnie Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów. Był także członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Jest profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownikiem Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów tej uczelni.

Jerzy Grygierzec
Jerzy Grygierzec

doradca podatkowy | of counsel

Jerzy Grygierzec
Jerzy Grygierzec

doradca podatkowy | of counsel

Ikonka

+48 609 791 614

Ikonka

j.grygierzec@kmd.legal

Uzupełnia w pracy projektowej zespół Kancelarii o swoje bezcenne doświadczenie z obszaru prawa podatkowego i gospodarczego. Doradza i reprezentuje Klientów w postępowaniach podatkowych i kontrolnych oraz audytach podatkowych, w tym także nakierowanych na wsparcie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Jest doradcą podatkowym z bogatą historią pracy w organach podatkowych i kontroli skarbowej. Był dyrektorem Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów, a także dyrektorem Departamentu Reformy Administracji Skarbowej odpowiedzialnym za wdrażanie Krajowej Administracji Skarbowej.