Zespół, Archiwa: Zespół

Doradca podatkowy, specjalista w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego posiadający ponad 30-letnie doświadczenie. Wieloletni pracownik organów podatkowych i kontroli skarbowej, urzędnik Służby Cywilnej. Zdobył doświadczenie w kontroli wszystkich tytułów podatkowych oraz zarządzania na wielu szczeblach administracji skarbowej. W 2005 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów, koordynującego działanie polskiej administracji podatkowej. Opiniował i współtworzył nowelizacje wielu ustaw podatkowych w tym Ordynacji Podatkowej. Wielokrotnie reprezentował Ministra Finansów przed sejmową Komisją Finansów Publicznych oraz senacką Komisją Gospodarki. Współtworzył obecny system obsługi podatnika, w tym elektroniczne składanie deklaracji podatkowych, Krajową Informację Podatkową oraz scentralizowane wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. W grudniu 2016 r. został powołany na Dyrektora Departamentu Reformy Administracji Skarbowej, odpowiedzialnego za wdrażanie Krajowej Administracji Skarbowej.

Specjalizuje się w doradztwie oraz reprezentacji klientów w prowadzonych postępowaniach podatkowych i kontrolnych oraz audytach podatkowych w tym także nakierowanych na wsparcie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Ekonomista, analityk, audytor, doradca podatkowy

Dr hab. Prof. US Tomasz Strąk jest Kierownikiem Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest specjalistą z zakresu zarządzania finansami, strategii, audytu i doradztwa podatkowego, rachunkowości oraz audytu wewnętrznego i rewizji finansowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji dużych projektów restrukturyzacyjnych w sektorze prywatnym i publicznym. Prof. T. Strąk specjalizuje się także w zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi (posiada między innymi certyfikat Prince 2 Practitiner oraz AgilePM) oraz dotyczącymi uszczelnienia systemu podatkowego. Kierował między innymi projektem dotyczącym wdrożenia JPK oraz projektem dotyczącym nowego systemu analitycznego dla administracji skarbowej. W latach 2016 – 2017 jako Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej, a następnie Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów odpowiadał za transformację administracji skarbowej w obszarze poboru podatków oraz za wpływy podatkowe realizowane przez administrację podatkową. Prof. T. Strąk był także członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Tomasz Strąk jest również auditorem wewnętrznym oraz specjalistą z zakresu rewizji finansowej. Jest także autorem szeregu publikacji z zakresu zarządzania finansami, restrukturyzacji i audytu.

Joanna Kruszyńska jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wyróżnieniem.

W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą prawną domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych, jak również obsługą spraw z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa karnego gospodarczego.

Współautor fragmentów komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wydawnictwa C.H. Beck (2021).

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada doświadczenie w zakresie postępowań karnych, a także sporów cywilnych, w tym dotyczących dóbr osobistych czy odpowiedzialności odszkodowawczej. Z powodzeniem występował w roli obrońcy i pełnomocnika zarówno w postępowaniach przed organami ścigania, jak i sądami.

Paulina Sątowska-Strycharczyk ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obroniła pracę z zakresu procedury karnej. Współpracowała z uznanymi warszawskimi kancelariami o specjalizacji karnistycznej. Obecnie koncentruje się nad sprawami z zakresu prawa i procesu karnego, choć także z powodzeniem prowadzi sprawy cywilne oraz egzekucyjne.
Pozornie delikatna, w rzeczywistości twardy i wymagający przeciwnik procesowy.

Łukasz Strycharczyk, senior associate KMD. Legal, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując dyplom summa cum laude. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach warszawskich, w tym w kancelariach obsługujących klientów korporacyjnych i międzynarodowych, jak również w organizacjach pozarządowych, w tym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

W KMD.Legal odpowiada za obsługę postępowań spornych w odniesieniu do ryzyk managerów oraz osób prawnych oraz fizycznych na gruncie prawa karnego oraz sporów korporacyjnych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z identyfikacją, oceną i mitygacją ram odpowiedzialności, w tym w szczególności ryzyk związanych z odpowiedzialnością gospodarczą i karną oraz normami zgodności stosowanych przez przedsiębiorców procedur z obowiązującymi przepisami prawa (compliance).

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. nauk prawnych, radca prawny, od 2018 r. członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Ceniony ekspert rynku kapitałowego, wybitny specjalista prawa i postępowań administracyjnych. Nieustępliwy w poszukiwaniu kompromisów, a jednocześnie rozwiązań najbardziej optymalnych.

W różnych rolach, z powodzeniem, prowadził najbardziej skomplikowane postępowania przed organami administracji, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wielokrotnie sporządzał eksperckie opinie wykorzystywane w różnego typu postepowaniach przed sądami i organami państwowymi.

Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej. W 1994 r. rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 sprawował funkcję Wicedyrektora Departamentu Prawnego, a w latach 2000 – 2005 jego Dyrektora. W latach 1999 – 2004 członek Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. W latach 2005 – 2019 w funkcji Prezesa Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, reprezentatywnej i wysoce rozpoznawalnej izbie gospodarczej; za wkład w rozwój rynku funduszy inwestycyjnych uhonorowany tytułem – Honorowego Prezesa Izby.

Zasiadał w radach nadzorczych spółek istotnych dla funkcjonowania runku kapitałowego (KGHM Polska Miedź, GPW). Prof. Dyl jest również członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników. Ponadto Prof. Dyl od 2018 r. jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, organu opiniodawczo-doradczego Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących systemu prawa.

 

Równolegle prowadzi pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która w znacznej mierze dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego, w szczególności funduszy inwestycyjnych. Jest autorem licznych publikacji dotyczących rynku kapitałowego i postępowania administracyjnego. W szczególności jest jednym z niewielu osób będących jednocześnie autorem prestiżowego Systemu Prawa Prywatnego i Systemu Prawa Administracyjnego. Współautor renomowanego Komentarza do Kodeksu Postępowania Administracyjnego (w serii Duże Komentarze Becka). Wypromował dwóch doktorów nauk prawnych, uczestniczył jako recenzent w wielu przewodach habilitacyjnych i doktorskich