Ikonka menu hamburgerowego

Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności określa jak zbierane i przetwarzane są dane Użytkowników serwisu internetowego kmd.legal (dalej także jako „Serwis”).

2. Dane zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

§ 2 Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Królikowski Marczuk Dyl adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska, ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, KRS: 0000681768, NIP: 7010700004, REGON: 367525907, adres poczty elektronicznej: biuro@kmd.legal (dalej także jako „Administrator”).

§ 3 Cel przetwarzania danych osobowych

1. Dane wykorzystywane są w celu: (i) wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na jego żądanie przed zawarciem umowy (poprzez podanie danych w formularzu kontaktowym znajdującym się w Serwisie pod adresem kmd.legal/kontakt); (ii) działań statystycznych i funkcjonalnych (w zakresie zbierania plików cookies),

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie pod adresem kmd.legal/kontakt.

§ 4 Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, a także inne dane przekazane przez Użytkownika w trakcie kontaktu, w szczególności za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie pod adresem kmd.legal/kontakt.

2. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.

§ 5 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres: (i) gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu, (ii) gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania przez Użytkownika, bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po odwołaniu zgody, bądź złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

§ 6 Udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom powiązanym i współpracującym z Administratorem oraz jego podwykonawcom.

2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 7 Prawa Użytkowników

1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: (i) dostępu do treści swoich danych osobowych, (ii) ich sprostowania, (iii) usunięcia, (iv) ograniczenia przetwarzania, (v) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (vi) cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem).

2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres poczty elektronicznej biuro@kmd.legal lub drogą korespondencji tradycyjnej na wskazany powyżej adres Administratora.

3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie, maksymalnie w terminie jednego miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika we wskazanym terminie wówczas poinformuje Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż dwa miesiące.

4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa lub wolności.

§ 8 Pliki cookies

1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.

2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.

3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

§ 9 Profilowanie gromadzonych danych

Administrator nie profiluje danych osobowych użytkowników.

§ 10 Postanowienie końcowe

Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest każdorazowo w Serwisie pod adresem kmd.legal/polityka-prywatnosci. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.