Uwagi instytucji do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dnia 7 maja 2020 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw („Projekt”) zgłoszone przez m.in. Narodowy Bank Polski („NBP”), Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”),Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”).

Katalog najistotniejszych uwag został przedstawiony przez KNF, która wskazała m.in. na:

    1. potrzebę rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych o podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie emisji walut wirtualnych;
    2. negatywne skutki zmiany procesu identyfikacji klienta, w zakresie w jakim instytucje obowiązane będą uprawnione do odstąpienia od gromadzenia informacji o serii i numerze dokumentu stwierdzającego tożsamość klienta (ryzyko zwiększenia ilości tzw. „słupów”);
    3. niezasadne wprowadzenie regulacji przenoszących ciężar weryfikacji poprawności danych zamieszczonych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”) na instytucje obowiązane;
    4. konieczność rozszerzenia katalogu kar administracyjnych w sferze stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Z kolei na ciekawe zagadnienia zwrócił uwagę NBP oraz PUODO. W stanowisku NBP zwrócono uwagę na potrzebę uszczegółowienia przesłanek weryfikacji i akceptacji procedur wewnętrznych instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W stanowisku PUODO poruszono bardzo istotne zagadnienie, odnoszące się do szerszego problemu niż sama nowelizacja ustawy, które w poszczególnych państwach członkowskich UE jest różnie implementowane. Otóż PUODO stwierdził, że celem realizacji zasad ochrony danych osobowych dostęp do CRBR powinien przysługiwać wyłącznie osobom posiadającym interes prawny lub faktyczny. Takie ochronne stanowisko stoi w kontrze do dotychczas przyjętych rozwiązań legislacyjnych, jak i ich projektowanych zmian, choć jest stosowane w kilku ustawodawstwach krajów członkowskich, przykładowo u naszego zachodniego sąsiada.

Projekt jest w dalszym ciągu na etapie prac legislacyjnych w ramach Rady Ministrów, a powyższe stanowiska mogą mieć istotny wpływ na ostateczną treść Projektu. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym brzmieniem uwag do Projektu (link).

Podkreślenia wymaga, że projektowane zmiany, jak i szereg stanowisk merytorycznych zgłoszonych do Projektu oscylują wokół większej, bądź mniejszej liczby obowiązków nakładanych na instytucje obowiązane, a mówiąc wprost przedsiębiorców. Projektowane zmiany, to kolejny ciężar nakładany na przedsiębiorców, którzy mają ustawowe zadanie wspierania organów państwa celem przeciwdziałania nielegalnym procederom, przy obowiązku dokumentowania tegoż wsparcia pod rygorem różnego typu odpowiedzialności.

Jednocześnie podkreślamy, że w ramach Kancelarii KMD.Legal zespół compliance świadczy pomoc prawną instytucjom obowiązanym w zakresie procedur wewnętrznych i obowiązków ustawowych aktualnie obowiązujących, jak i pomaga przygotować się na nadchodzące zmiany związane z implementacją tzw. Dyrektywy V AML.