UTWORZENIE CRBRz – NOWELIZACJA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

W dniu 13 października 2019 roku weszły w życie ostatnie przepisy znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na mocy których utworzony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, do którego spółki prawa handlowego (z wyjątkiem spółek publicznych i spółek partnerskich) mają obowiązek zgłosić m.in. swoich beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ww. ustawy. Nowe przepisy przewidują 6 miesięczny (tj. do 13 kwietnia 2020 roku) termin na zgłaszanie danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, dla spółek prawa handlowego wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 roku. Termin na dokonywanie zmian danych, podlegających zgłoszeniu, a także termin zgłoszenia dla nowych spółek wynosić będzie 7 dni. Ustawa wprowadza także dodatkowe obowiązki. Służymy pomocą prawną w realizacji ww. obowiązków ustawowych jak również w kontakcie z KDPW czy domami maklerskimi świadczącymi usługi prowadzenia rejestru. Świadczymy w tym zakresie usługi szkoleniowe oraz audytowe skutkujące propozycjami zmian w obowiązujących procedurach wewnętrznych AML.