Udział KMD Legal w XIII Kongresie Prawników SEG

W dniach 6-7 kwietnia 2022 roku odbyła się XIII edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG, którego tytuł partnera merytorycznego sprawowała KMD Legal.

W trakcie pierwszego dnia szkoleń uczestnicy mieli możliwość uczestniczyć w blokach dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom istotnym z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych. Prelekcje obejmowały, m.in.: tematykę kar umownych, zmian KSH w zakresie grup kapitałowych, dochodzenia roszczeń w czasach pandemii, wpływu sankcji na funkcjonowanie spółek giełdowych, kompetencji rad nadzorczych w związku ze zmianą KSH, raportowania ESG, Green Bonds oraz transferu ryzyk prawnych.

Jeden z paneli, poświęcony tematyce nowelizacji KSH, moderował mec. Marcin Marczuk. Partner KMD Legal poprowadził dyskusję koncentrującą się na korporacyjnych zmianach w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych spółek publicznych, mających związek z nowelizacją KSH.

Pierwszego dnia Kongresu przeprowadzono także symulację walnego zgromadzenia „Zwykłej Spółki” S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, podczas której uczestnicy wzięli zdalnie aktywny udział w walnym zgromadzeniu jako akcjonariusze tej spółki. Po zakończeniu symulacji odbyła się żywa dyskusja dotycząca pożądanych zmian w KSH dotyczących organizacji zdalnych walnych zgromadzeń. Prelegenci, w tym m.in. mec. Marcin Marczuk, na bieżąco rozwiązywali problemy prawne, powstałe w trakcie symulacji, skupione na wyłonieniu przewodniczącego uczestniczącego zdalnie, pracy komisji ds. sprawdzenia listy obecności złożonej z akcjonariuszy uczestniczących zdalnie czy też problemów w tworzeniu zdalnych grup do wyboru członków rady w drodze głosowania odrębnymi grupami.

Na drugi dzień Kongresu przewidziano szereg praktycznych warsztatów tematycznych. Jeden z bloków, z zakresu nowych kompetencji rad nadzorczych związanych ze zmianą KSH, przeprowadzili eksperci KMD Legal – prof. Michał Królikowski, mec. Marcin Marczuk oraz mec. Łukasz Strycharczyk. W ramach niniejszego wystąpienia poruszone zostały kwestie związane z zasadami wykonywania zadań w organach spółki (staranności, lojalności oraz poufności), ustawowym doprecyzowaniem pojęcia „kadencji” i „mandatu”, nowymi obowiązkami zarządu wobec rady nadzorczej, czy obowiązkami sprawozdawczymi rady. Omówiono także nową formułę kontraktacji doradcy rady nadzorczej, zmian zasad współpracy rady z biegłym rewidentem, biznesowej oceny sytuacji oraz sankcji przewidzianych za niewykonywanie obowiązków informacyjnych względem rady, jej członków lub komitetów albo doradcy rady.

Warsztaty KMD Legal cieszyły się dużym zainteresowaniem, a udział w nim wzięło blisko 120 osób. Powyższe unaocznia znaczenie zmiany KSH dla sposobu funkcjonowania działów compliance oraz jej wpływu na kształt procedur wewnętrznych. Dyskusja i pytania w trakcie warsztatów wskazały na szereg wątpliwości interpretacyjnych w pionach prawnych spółek publicznych oraz kontrowersjach związanych z praktycznym zastosowaniem nowych przepisów, zwłaszcza zasad odpowiedzialności.

Przypomnijmy, że przepisy ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw mają wejść w życie już 13 października 2022 r. Przepisy te mają na celu określenie zasad funkcjonowania grup kapitałowych, a także zmodyfikowanie niektórych kompetencji i reguł odpowiedzialności piastunów funkcji w organach spółek. Co istotne, powyższe zmiany mają znaczący wpływ na kształt procesów korporacyjny spółek publicznych. Podmioty te będą bowiem zobowiązane do wdrożenia zmian wynikających z noweli KSH, mających istotne znaczenie z punktu widzenia zasad współpracy między członkami zarządu, rad nadzorczych oraz pracy działów compliance, zarządzania ryzykiem czy audytu.

Zachęcamy Państwa do wysłuchania wystąpienia mec. Marcina Marczuka podczas XIII edycji Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG, do którego link znajduje się poniżej.

https://www.dropbox.com/s/jlujgtvnbf9z4a2/2022.04.06-07%20-%20Kongres%20SEG%20-%20relacja%20-%20500%20MB.mp4?dl=0