Partner kancelarii – prof. Michał Królikowski powołany na Arbitra Stałego II kadencji Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Miło nam poinformować, że Zarządzeniem nr 010-48/21 Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie powołania Arbitrów Stałych, Mediatorów Stałych i Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Partner Kancelarii KMD.Legal – prof. Michał Królikowski został powołany na czteroletnią kadencję do funkcji Arbitra Stałego II kadencji Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej rozstrzyga spory, w których po jednej ze stron występuje Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna, osoba prawna z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej oraz spółka kapitałowa z udziałem wymienionych podmiotów. Sąd Polubowny może prowadzić również mediacje w postępowaniu administracyjnym z udziałem organu administracji publicznej lub ww. podmiotów.

Arbitraż prowadzony w ramach Sądu Polubownego stanowi alternatywną formę rozstrzygnięcia sporu, skorzystanie z której warunkowane jest istnieniem w umowie łączącej strony, zapisu na sąd polubowny. Takim zapisem, kompetencja do rozstrzygnięcia sprawy, przekazywana jest wybranym specjalistom z danej dziedziny, znajdujących się na liście Arbitrów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej. Wydany przez Sąd Polubowny wyrok jest ostateczny, a możliwość jego uchylenia zależy od spełnienia przesłanek z art. 1206 k.p.c.