Komunikat z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zatrzymania Prof. Michała Królikowskiego, Partnera Kancelarii KMG Legal

W związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi dalszych czynności procesowych związanych z zatrzymaniem Prof. Michała Królikowskiego uprzejmie informujemy, że dziś tj. 10 maja 2018 roku w godzinach przedpołudniowych funkcjonariusze CBŚP, działając na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, stawili się w Kancelarii z postanowieniem prokuratora nadzorującego postępowanie o dokonaniu przeszukania. Prof. Królikowski po zawiadomieniu przedstawicieli Okręgowej Rady Adwokackiej wydał dobrowolnie materiał dowodowy objęty postanowieniem o przeszukaniu. Do protokołu zgłoszone zostały zastrzeżenia zarówno prof. Królikowskiego jak też przedstawicieli Okręgowej Rady Adwokackiej o tym, że zatrzymywane dokumenty zawierają tajemnicę adwokacką chronioną ustawowo (art. 6 ustawy prawo o adwokaturze). Jednocześnie zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 225 § 3 kodeksu postępowania karnego) odmówiono funkcjonariuszom wydania dokumentów objętych tajemnicą obrończą. Podkreślamy, że zajęcie dotyczyło wyłącznie dokumentacji związanej z tą sprawą, a w samej czynności udział wzięli obrońcy Prof. Michała Królikowskiego, pracownicy Kancelarii oraz przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, czuwający nad prawidłowością dokonywanych czynności. Najistotniejszym pozostaje jednak fakt, że informacje o sprawach i dane Klientów Kancelarii nie zostały naruszone.

Przypominamy jednak, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszystkie dokumenty związane z działaniem Prof. Michała Królikowskiego i Kancelarii na rzecz Klientów objęte są nienaruszalną tajemnicą adwokacką i obrończą, która stanowi gwarancję ochrony prawa do obrony i uczciwego procesu każdego obywatela. Wykorzystywanie i przetwarzanie dokumentów objętych tajemnicą adwokacką może mieć miejsce wyłącznie za uprzednią zgodą sądu i wyłącznie w wąskich, przewidzianych prawem przypadkach. Dokumenty objęte tajemnicą obrończą zgodnie z przepisami (art. 225 § 3 kodeks postępowania karnego) nie mogą zostać zajęte przez organy procesowe wobec oświadczenia obrońcy.

W nawiązaniu do komunikatu z wczoraj, tj. 9 maja 2018 roku wskazujemy, że dalsze wątpliwości budzi sposób i czas przeprowadzanych czynności, które, przypomnijmy rozpoczęły się w środę w Szczecinie w trakcie świadczenia przez prof. Michała Królikowskiego pomocy prawnej na rzecz innego Klienta, mają rzekomy związek ze sprawą prowadzoną od kilku lat, a które z uwagi na dotychczasową współpracę Prof. Michała Królikowskiego z wymiarem sprawiedliwości, mogły odbywać się bez niepotrzebnej atmosfery, wynikającej z czasu i miejsca przeprowadzonego zatrzymania. W szczególności podkreślić należy, że według naszej wiedzy, w ciągu kilku ostatnich miesięcy, Prof. Michał Królikowski wielokrotnie deklarował dobrowolną gotowość współpracy z Prokuraturą w tej sprawie na zasadach wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, z których wynika tajemnica adwokacka.

O ile wątpliwości budzą niejasne okoliczności zatrzymania prof. Królikowskiego, oraz fakt wydania postanowienia o przeszukaniu pomieszczeń Kancelarii, wskazania wymaga, że dokumenty te mogły zostać wydane na prośbę prokuratury bez konieczności ew. przeszukania. W tym zakresie Prokuratura nie zwracała się wcześniej ani do Kancelarii, ani do Prof. Królikowskiego. Niemniej należy stwierdzić, że czynności funkcjonariuszy CBŚP w Kancelarii, przeprowadzone były z dużym profesjonalizmem.

Obrońcami prof. Królikowskiego w przedmiotowym postępowaniu są adw. Stanisław Kubiak, adw. Michał Kurdzielewicz oraz prof. Robert Zawłocki.

Jednocześnie, Kancelaria chciałaby podziękować wszystkim osobom i środowiskom wyrażającym wsparcie dla prof. Michała Królikowskiego i Jego najbliższych.