Komentarz autorstwa prawników Kancelarii – junior associate Hanny Szczepańskiej oraz adwokata Macieja Mierzejewskiego w Ius.Focus Prawo karne 03/2022

W ramach Ius.Focus – prowadzonego przez wydawnictwo C.H.Beck cyklicznego przeglądu orzecznictwa, w którym kancelarii KMD.Legal powierzono przegląd oraz analizę spraw karnych, ukazał się komentarz junior associate Hanny Szczepańskiej oraz adwokata Macieja Mierzejewskiego do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 października 2021 r., sygn. akt: II AKa 154/21, w którym Sąd pochylił się nad rozpoznaniem wniosku obrońcy oskarżonego o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziego wybranego przez obecną Krajową Radę Sądownictwa.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku, prezentując rozbudowaną narrację, stanął na stanowisku, iż uznanie w jednej sprawie, że dany sędzia spełnia minimalny standard niezawisłego i bezstronnego sądu mimo dostrzegalnych wad procedury jego powołania nie oznacza, iż taka ocena będzie aktualna również później w przypadku innych spraw.

Autorzy w ramach komentarza przychylili się do wywodu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dotyczącego właściwości tego Sądu do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego. Podzielili końcowe zapatrywania Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w zakresie w jakim Sąd ten podkreślił, że udział w składzie sądu osoby powołanej na urząd sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy nowelizującej z 8.12.2017 r. może stanowić nienależytą obsadę sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.