Komentarz autorstwa prawników kancelarii – junior associate Aleksandry Zawadzkiej i adwokata Macieja Mierzejewskiego opublikowany w Ius.Focus Prawo karne 2021/9

W ramach Ius.Focus, cyklicznego przeglądu orzecznictwa prowadzonego przez wydawnictwo C.H.Beck, w którym kancelarii KMD.Legal powierzono bieżącą analizę spraw karnych, ukazał się komentarz prawników kancelarii – junior associate Aleksandry Zawadzkiej i adwokata Macieja Mierzejewskiego poświęcony możliwości orzeczenia zakazu wstępu na imprezę masową w przypadku zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania.

W omawianym przez prawników kancelarii wyroku z dnia 29 grudnia 2020 r., sygn. akt IV KK 546/20, Sąd Najwyższy – akcentując odrębność warunkowego umorzenia postępowania jako samoistnego środka probacyjnego – wyraził ocenę o niedopuszczalności zastosowania zakazu wstępu na imprezę masową w sytuacji warunkowego umorzenia postępowania, z uwagi na brak elementu skazania sprawcy, jak również brak przynależności tego środka do zamkniętego katalogu obowiązków przewidzianego w art. 67 § 3 k.k.

W odniesieniu do zaprezentowanego orzeczenia autorzy podzielili pogląd w nim wyrażony, dostrzegając jednocześnie istnienie w obrocie odmiennych orzeczeń sądów powszechnych.