Komentarz autorstwa adwokata Macieja Mierzejewskiego dotyczący odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań w obawie przed grożącą odpowiedzialnością karną w Ius.Focus Prawo karne 2021/2

W ramach Ius.Focus, prowadzonego przez wydawnictwo C.H.Beck cyklicznego przeglądu orzecznictwa, w którym kancelaria KMD.Legal odpowiada za analizę spraw karnych, ukazał się komentarz autorstwa adwokata Macieja Mierzejewskiego poświęcony zagadnieniu odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań w obawie przed grożącą odpowiedzialnością karną.

Przedmiotem komentarza było postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. akt I KZP 10/19. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że nowelizacja dokonana ustawą z 11 marca 2016 r. znacząco przemodelowała przepis art. 233 k.k., dodając do niego m. in. § 1a, co spowodowało zdezaktualizowanie wyrażanych w orzecznictwie stanowisk, według których nie popełnia przestępstwa fałszywych zeznań ten, kto umyślnie składa fałszywe zeznania dotyczące okoliczności, mających znaczenie dla realizacji jego prawa do obrony.

Mec. Mierzejewski w ramach komentarza zaprezentował zbiorczo szereg poglądów przedstawicieli doktryny odnoszących się do poruszanego przez Sąd Najwyższy zagadnienia, także tych dotyczących istotnych wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP wprowadzonych rozwiązań.