Komentarz autorstwa adwokat Pauliny Sątowskiej-Strycharczyk w Ius.Focus Prawo karne 08/2022

Po raz kolejny prawnicy KMD.Legal – w ramach Ius.Focus wydawanego przez wydawnictwo C.H.Beck, cyklicznego przeglądu orzecznictwa – podjęli się oceny prawnej jednego z orzeczeń Sądu Najwyższego. Komentarz autorstwa adwokat Pauliny Sątowskiej-Strycharczyk odnosi się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2022 r., sygn. akt: IV KK 666/21, w którym rozróżniono stan „po użyciu” i „pod wpływem” środka odurzającego.

Sąd Najwyższy przyjął, że rozróżnienie stanu „po użyciu” i „pod wpływem” środka odurzającego stanowi jednocześnie rozgraniczenie pomiędzy odpowiedzialnością karną a wykroczeniową. Różnica pomiędzy znamionami przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. a wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. sprowadza się do stopnia intoksykacji alkoholem lub środkiem odurzającym. Jednocześnie Sąd Najwyższy trafnie zauważył, że stan po użyciu środka podobnie działającego do alkoholu jest równoznaczny jedynie ze znajdowaniem się tego środka w organizmie, natomiast jego użycie nie oznacza jeszcze realnego wpływu zażytego środka na zdolności psychomotoryczne kierowcy.

W ocenie autorki niniejszego opracowania stanowisko wyrażone przez SN zasługuje na aprobatę. Podkreślenia wymaga, że literalna treść przepisów art. 178a § 1 KK oraz art. 87 § 1 KW rozróżnia stan „po użyciu” i „pod wpływem” środka odurzającego. Przestępstwo z art. 178a § 1 KK może być popełnione przez osobę pozostającą ,,pod wpływem” środka odurzającego. SN trafnie zatem uznał, że stan związany z zażyciem środka odurzającego należy każdorazowo rozróżnić z uwzględnieniem intoksykacji środkiem odurzającym.