Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Królikowski Marczuk Geromin Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46M’E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), poniżej przedstawiamy informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Królikowski Marczuk Geromin Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Królikowski Marczuk Geromin Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska („Kancelaria” lub „Administrator Danych Osobowych”), ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, tel. + 48 22 1142424, www.kmd.legal e-mail: biuro@kmd.legal

 1. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne przetwarzania

Kancelaria przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • udzielanie pomocy prawnej (podstawa z 6 ust. 1 lit b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
 • wykonywanie umowy przez Kancelarię (podstawa z 6 ust. 1 lit b) RODO);
 • podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z 6 ust. 1 lit b) RODO);
 • spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowego i rachunkowości) (podstawa z 6 ust. 1 lit c) RODO);
 • cele archiwizacyjne (podstawa z 6 ust. 1 lit c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdyż jest to cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię);
 • w celu weryfikacji, czy przy wykonywaniu usług prawnych nie wystąpi konflikt interesów (podstawa z 6 ust. 1 lit c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdyż jest to cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kancelarię (podstawa z 6 ust. 1 lit f) RODO);
 • marketing bezpośredni usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kancelarię (podstawa z 6 ust. 1 lit f) RODO);
 • zapobieganie oszustwom, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kancelarię (podstawa z 6 ust. 1 lit f) RODO);
 • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa z 6 ust. 1 lit f) RODO).
 1. Informacja czy podanie danych jest dobrowolne

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia przez Kancelarię pomocy prawnej lub brakiem możliwości wykonania umowy lub realizacji innych celów, do których dane osobowe są niezbędne.

W odniesieniu przetwarzania danych w zakresie potrzebnym do zawarcia umowy z Kancelarią podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy z Kancelarią.

 • Podmioty, którym przekazywane są dane

Kancelaria przekazuje dane osobowe:

 • podmiotom, które realizują na rzecz Kancelarii usługi księgowe, rachunkowo- podatkowe;
 • podmiotom, które realizują na rzecz Kancelarii usługi związane z technologią informacyjną (IT) i usługi informatyczne;
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub usługi kurierskie,
 • podmiotom współpracującym z Kancelarią przy wykonywaniu przez Kancelarię usług prawnych;
 • pracownikom Kancelarii w celu realizacji przez nich obowiązków.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Kancelaria przetwarza dane osobowe przez okres trwania Umowy z Klientem, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Kancelarii, w tym co najmniej przez okres przedawnienia roszczeń.

 1. Prawa przysługujące osobie, które dane osobowe dotyczą

Podmiotom, których dane osobowe przetwarzane są przez Kancelarię przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ponadto w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, podmiotom, których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie przetwarzania przez Kancelarię danych w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie umowy, podmiotom, których dane są przetwarzane przez Kancelarię przysługuje ponadto: prawo do przenoszenia danych, tzn. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Kancelarią.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Podmioty, których dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 • Inspektor ochrony danych

Funkcję Inspektora ochrony danych w Kancelarii pełni Pan Maciej Geromin, kontakt: ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, e-mail: biuro@kmd.legal