Felieton autorstwa prof. Michała Królikowskiego dotyczący zmian w kodeksie karnym wynikających z tzw. „ustawy antykorupcyjnej”

W ramach cyklu felietonów publikowanych przez wydawnictwo C.H. Beck ukazał się felieton prof. Michała Królikowskiego poświęcony uchwalonej niedawno ustawie „antykorupcyjnej” nowelizującej między innymi Kodeks karny oraz szereg innych ustaw.

Ustawa ta wchodzi w życie otoczona wieloma kontrowersjami. Wprowadza do Kodeksu nowy środek karny polegający na zakazie zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów oraz wprowadza zmiany w środku pozbawienia praw publicznych.

Profesor Królikowski krytycznie omawia nowe regulacje zestawiając je z niekorzystnymi, aktualnymi trendami w aktualnym prawodawstwie, takimi jak populizm penalny oraz referuje obecne w doktrynie prawa karnego kontrowersje które narosły wokół wprowadzanych przepisów, dotyczące zwłaszcza ich nadmiernej dotkliwości. Odnosi się również do okoliczności w jakich omawiana ustawa powstała i została w sejmie uchwalona.

https://legalis.pl/wieksza-ochrona-przed-korupcja/