DALSZE ZMIANY W SYSTEMACH COMPLIANCE

Docierają do nas sygnały o wznowieniu prac sejmowych nad przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, co implikuje tezę, że należy spodziewać się szybkiej ścieżki legislacyjnej, a po uzyskaniu podpisu prezydenta i upływie vacatio legis (projekt przewiduje 6-miesięczny okres wejścia w życie ustawy), statusu prawa powszechnie obowiązującego. GPW w Warszawie SA aplikowała główne tezy projektu ustawy w przyjętych w październiku 2018 roku ,,Standardach rekomendowanych dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.’’, które rekomendują stosowanie systemu zarządzania zgodnością u Emitentów, w celu identyfikacji oraz zarządzania ryzykiem niezgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi Spółki oraz powszechnie obowiązującymi zwyczajami i regułami etycznymi. Świadczymy w tym zakresie usługi szkoleniowe oraz audytowe, skutkujące propozycjami zmian w obowiązujących procedurach systemu zgodności.