, Autor: KMD LEGAL

Miło nam poinformować, że Zarządzeniem nr 010-48/21 Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie powołania Arbitrów Stałych, Mediatorów Stałych i Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Partner Kancelarii KMD.Legal – prof. Michał Królikowski został powołany na czteroletnią kadencję do funkcji Arbitra Stałego II kadencji Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej rozstrzyga spory, w których po jednej ze stron występuje Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna, osoba prawna z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej oraz spółka kapitałowa z udziałem wymienionych podmiotów. Sąd Polubowny może prowadzić również mediacje w postępowaniu administracyjnym z udziałem organu administracji publicznej lub ww. podmiotów.

Arbitraż prowadzony w ramach Sądu Polubownego stanowi alternatywną formę rozstrzygnięcia sporu, skorzystanie z której warunkowane jest istnieniem w umowie łączącej strony, zapisu na sąd polubowny. Takim zapisem, kompetencja do rozstrzygnięcia sprawy, przekazywana jest wybranym specjalistom z danej dziedziny, znajdujących się na liście Arbitrów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej. Wydany przez Sąd Polubowny wyrok jest ostateczny, a możliwość jego uchylenia zależy od spełnienia przesłanek z art. 1206 k.p.c.

Z przyjemnością informujemy, że 6 października 2021 r. w Centrum Giełdowym w Warszawie odbyła się Konferencja XI FSK: „Zmiana układu sił w spółce i grupie kapitałowej” zorganizowana przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG), której partnerem merytorycznym została m. in. Kancelaria KMD Legal.

Prawnicy naszej Kancelarii – partnerzy mec. Marcin Marczuk i prof. Michał Królikowski oraz senior associate adw. Łukasz Strycharczyk byli prelegentami w panelu podejmującym temat relacji pomiędzy organami spółki, w którym poruszono zagadnienia tj. regulacje prawa holdingowego oraz ich wpływ na funkcjonowanie organów spółek w grupie, jak również odniesiono się do nowych uprawnień organów spółek dominujących. Poruszono także kwestię potencjalnych konsekwencji proponowanych zmian i oczekiwanych działań spółek giełdowych.

Po zakończeniu wydarzenia, prof. Michał Królikowski udzielił krótkiego wywiadu, w którym przedstawił wykładnię zasady lojalności w projektowanych zmianach Kodeksu spółek handlowych. Partner Kancelarii podkreślił też, że według brzmienia projektu zmian, nawet błędna indywidualna decyzja członka zarządu powodująca szkodę, nie poskutkuje odpowiedzialnością karną i odszkodowawczą, jeżeli zostanie ona podjęta w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego oraz będzie oparta o analizy prawne i ekonomiczne. Odnosząc się natomiast do wpływu nowelizacji na praktykę biznesową i kształt rynku, prof. Michał Królikowski zwrócił uwagę, że zmiany zapewne skłonią spółki do działań charakteryzujących się niższym ryzykiem gospodarczym i podejmowania bardziej przewidywalnych inicjatyw, a ponadto prawdopodobnie zwiększą się koszty funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Można spodziewać się także zmiany w zakresie intensywności obciążenia obowiązkami członków rad nadzorczych oraz modyfikacji ich roli, zakładającej model większego zaangażowania w życie spółki.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia oraz wywiadem opublikowanymi na stronie SEG, które można znaleźć pod poniższymi adresami:

https://seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/konferencja-xi-fsk-zmiana-ukladu-sil-w-spolce-i-grupie-kapitalowej-transmisja-online

https://drive.google.com/file/d/1eHj97DSCIGtHAcFrWzgaO9PdZe3psCzc/view?usp=sharing

https://seg.org.pl/centrum-wiedzy/videoteka/wywiad—prof-nadzw-dr-hab-michal-krolikowski-partner-zarzadzajacy-adwokat-kmd-legal-_6.10.2021

W ramach Ius.Focus, cyklicznego przeglądu orzecznictwa prowadzonego przez wydawnictwo C.H.Beck, w którym kancelarii KMD.Legal powierzono bieżącą analizę spraw karnych, ukazał się komentarz prawników kancelarii – junior associate Aleksandry Zawadzkiej i adwokata Macieja Mierzejewskiego poświęcony możliwości orzeczenia zakazu wstępu na imprezę masową w przypadku zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania.

W omawianym przez prawników kancelarii wyroku z dnia 29 grudnia 2020 r., sygn. akt IV KK 546/20, Sąd Najwyższy – akcentując odrębność warunkowego umorzenia postępowania jako samoistnego środka probacyjnego – wyraził ocenę o niedopuszczalności zastosowania zakazu wstępu na imprezę masową w sytuacji warunkowego umorzenia postępowania, z uwagi na brak elementu skazania sprawcy, jak również brak przynależności tego środka do zamkniętego katalogu obowiązków przewidzianego w art. 67 § 3 k.k.

W odniesieniu do zaprezentowanego orzeczenia autorzy podzielili pogląd w nim wyrażony, dostrzegając jednocześnie istnienie w obrocie odmiennych orzeczeń sądów powszechnych.

Pragniemy poinformować o objęciu przez Kancelarię KMD Legal partnerstwa merytorycznego w XI Forum Sporów Korporacyjnych organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG).

Wspomniane szkolenie KMD.Legal, pt.: „Zmiana układu sił w spółce i grupie kapitałowej”, zaplanowane w ramach ww. Forum na dzień 6 października 2021 r., koncentrować się będzie wokół relacji pomiędzy organami spółki.

Kancelarię reprezentować będzie jej partner mec. Marcin Marczuk, który podczas planowanego panelu dyskusyjnego poruszy zagadnienia związane z uchwalanym świeżo prawem holdingowym (relacje pomiędzy walnym zgromadzeniem, zarządem i rady), oraz skutkami korporacyjnymi zmian w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych spółek kapitałowych (w tym m.in. nowe kompetencje zarządu, nowe obowiązki zarządu wobec rady, nowe kompetencje rady, zmiana zasad współpracy rady z biegłym rewidentem, nowe kompetencje walnego zgromadzenia).

Ze szczegółowym programem XI Forum będzie można zapoznać się już wkrótce pod adresem: https://www.seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/konferencja-xi-fsk-zmiana-ukladu-sil-w-spolce-i-grupie-kapitalowej-transmisja-online 

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w konferencji.

 

Mamy przyjemność poinformować, iż nakładem wydawnictwa CH. Beck dnia 31 sierpnia 2021 r. ukaże się pierwszy na rynku tego wydawnictwa komentarz do ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1132 ze zm.), uwzględniający najnowsze zmiany ustawodawcze, który w całości współtworzyli prawnicy Kancelarii KMD Legal. Niniejsza publikacja powstała pod redakcją partnerów Kancelarii – dr hab. Marcina Dyla, prof. UW oraz dr hab. Michała Królikowskiego, prof. UW. Wśród autorów poszczególnych fragmentów wymienić należy: adw. Arkadiusza Górskiego, apl. adw. Joannę Kruszyńską, apl. adw. Katarzynę Krzykwę, apl. adw. Klaudię Lewandowską, r.pr. Marcina Marczuka, adw. Macieja Mierzejewskiego, adw. Paulinę Sątowską-Strycharczyk, adw. Łukasza Strycharczyka oraz adw. Łukasza Świątka.

Komentarz prezentuje główne założenia przepisów ustawy AML, w tym przedstawia właściwy dla tego typu regulacji sposób interpretacji przepisów. Wartością ww. publikacji jest jej praktyczny charakter, prezentuje bowiem doświadczenia prawników Kancelarii w związku ze stosowaniem przepisów ustawy AML, co niewątpliwie stanowi przejaw wiodącej roli Kancelarii w obsłudze obszaru AML.

Pozycja zwiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących m.in.: obowiązku wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za nadzór nad zgodnością działalności instytucji obowiązanej z przepisami ww. ustawy, oceny ryzyka instytucji obowiązanych, identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości, uzyskania informacji na temat celu i charakteru stosunków gospodarczych klienta, a także ich bieżącego monitorowania. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny poruszono kwestie dotyczące informacji podlegających zgłoszeniu, procedury zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz procedury zawiadomienia o podejrzanej transakcji. Ponadto, pogłębionej analizie poddano zagadnienia z zakresu szczególnych środków ograniczających, zasad sprawowania kontroli nad instytucjami obowiązanymi, kar administracyjnych za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy (w tym procedurę upubliczniania informacji o nałożonych sankcjach). Komentarz odnosi się także do kluczowych kwestii stosowania przepisów karnych w przypadku niedopełnienia obowiązku przekazania informacji oraz udaremniania czy utrudniania przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Oprócz podstawowej materii ustawowej, komentarz szczegółowo omawia kwestie polegające m.in. na dodaniu do katalogu instytucji obowiązanych notariuszy oraz przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, a także opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego.

Niniejsza pozycja w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, dlatego zachęcamy do zapoznania się z pierwszym na rynku komentarzem wydawnictwa C.H. Beck do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniającym najnowsze zmiany ustawodawcze.

Więcej informacji na temat publikacji można znaleźć pod adresem:

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20087-ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-komentarz-marcin-dyl-prof-uw?gclid=CjwKCAjwmeiIBhA6EiwA-uaeFYh8ynbt5yHUK256jkL3WtFo3f89uMScofd4FPgw7wIqRkJrh7NmuBoC6cwQAvD_BwE#opis

Mamy przyjemność poinformować o objęciu przez Kancelarię KMD Legal partnerstwa merytorycznego Forum Rad Nadzorczych organizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG).

Konferencja w ramach corocznego Forum Rad Nadzorczych odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. i poświęcona jest w tym roku tematyce „Nowych wymogów wobec członków RN”.

Partner Kancelarii mec. Marcin Marczuk poruszy w jego trakcie zagadnienia zmian w KSH w zakresie nowych przepisów dotyczących funkcjonowania organu nadzorującego w relacji z zarządem.

Nasza prelekcja zaplanowana jest w godzinach 13:00 – 14:30, i dotyczyć będzie nakładanych obowiązków sprawozdawczych zarządu wobec RN, dodatkowych kompetencji rady nadzorczej czy zmiany zasad współpracy rady nadzorczej z biegłym rewidentem.

Warunki udziału w konferencji, szczegółowy program oraz inne najważniejsze informacje można znaleźć na stronie internetowej SEG pod adresem:

https://www.seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/konferencja-frn-nowe-wymogi-wobec-czlonkow-rn-transmisja-online .

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w konferencji.

 

Od sierpnia 2020 r. procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UD113), który obecnie opiniowany jest przez Komisję Prawniczą. Na podstawie ww. ustawy wprowadzone zostaną istotne zmiany w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych. Projekt zakłada przyznanie im szerszych kompetencji oraz adekwatnie odpowiedzialności, które zapewnić mają sprawowanie bardziej efektywnego nadzoru i kontroli oraz aktywizować organ do realizowanych obowiązków. Postulowanym celem projektowanych zmian jest wzmocnienie nadzoru rad nadzorczych nad majątkiem spółki oraz ukształtowanie odpowiedzialności karnej z tytułu nieprzekazywania radzie informacji przez zarząd.

Z projektem ustawy można zapoznać się pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12336750/12704894/dokument511352.pdf

Uchwalenie noweli wpłynie na potrzebę wydatnej modyfikacji procedur wewnętrznych spółek kapitałowych.

W ramach Ius.Focus – prowadzonego przez wydawnictwo C.H.Beck cyklicznego przeglądu orzecznictwa, w którym kancelarii KMD.Legal powierzono przegląd oraz analizę spraw karnych, ukazał się komentarz poświęcony zagadnieniu koincydencji czasowej pomiędzy wyrażeniem groźby karalnej, a powstaniem u zagrożonego obawy jej spełnienia.

Przedmiotem oceny było postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2020 r., sygn. akt V KK 85/20. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że dla bytu czynu z art. 190 § 1 k.k. ustawodawca nie wymaga, aby pomiędzy wyrażeniem groźby a powstaniem u zagrożonego obawy jej spełnienia musiała zaistnieć zbieżność czasowa, wskazując dalej, że tak samo, jak ma to miejsce w przypadku innych przestępstw materialnych, tak i w przypadku przestępstwa z art. 190 § 1 k.k. skutek jest ze swojej istoty okolicznością oderwaną od samego działania sprawcy.

Autorzy w ramach komentarza przytoczyli poglądy prezentowane w tej materii przez orzecznictwo oraz doktrynę, dochodząc do konkluzji o słuszności stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy.

Od 1 lipca br. obowiązują nowe Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN2021”). Zostały w nich zawarte zagadnienia ESG, dotyczące w szczególności różnorodności w składzie organów spółek, wynagrodzeń członków rady nadzorczej, kwestii ochrony klimatu czy też zrównoważonego rozwoju. Z dniem 1 lipca br. zmianie uległo też brzmienie § 29 Regulaminu GPW. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym spółki mają obowiązek opublikowania zarówno informacji odnośnie zasad DPS2021, które stosują, jak i tych których nie stosują, a nie tak jak do tej pory tylko o niestosowaniu niektórych zasad. Nowością przygotowaną przez GPW jest Skaner Dobrych Praktyk, który umożliwi każdemu zainteresowanemu podmiotowi sprawdzenie stanu stosowania DPSN2021 przez spółki publiczne. Na poniższej infografice zamieściliśmy najważniejsze informacje dotyczące DPSN2021 wraz z terminarzem oraz ścieżkami dostępu do najistotniejszych dokumentów związanych z DPSN2021.

W ramach Ius.Focus, prowadzonego przez wydawnictwo C.H.Beck cyklicznego przeglądu orzecznictwa, w którym kancelaria KMD.Legal odpowiada za analizę spraw karnych, ukazał się komentarz autorstwa adwokata Macieja Mierzejewskiego poświęcony zagadnieniu odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań w obawie przed grożącą odpowiedzialnością karną.

Przedmiotem komentarza było postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. akt I KZP 10/19. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że nowelizacja dokonana ustawą z 11 marca 2016 r. znacząco przemodelowała przepis art. 233 k.k., dodając do niego m. in. § 1a, co spowodowało zdezaktualizowanie wyrażanych w orzecznictwie stanowisk, według których nie popełnia przestępstwa fałszywych zeznań ten, kto umyślnie składa fałszywe zeznania dotyczące okoliczności, mających znaczenie dla realizacji jego prawa do obrony.

Mec. Mierzejewski w ramach komentarza zaprezentował zbiorczo szereg poglądów przedstawicieli doktryny odnoszących się do poruszanego przez Sąd Najwyższy zagadnienia, także tych dotyczących istotnych wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP wprowadzonych rozwiązań.