, Autor: KMD LEGAL

Na łamach miesięcznika „Akademia Parkietu dla Początkującego Inwestora”ukazał się artykuł partnerów Kancelarii KMD.Legal, prof. Michała Królikowskiego oraz r.pr. Marcina Marczuka.

Zachęcamy do zapoznania się jego treścią https://www.parkiet.com/inwestycje/art39304591-zmiana-modelu-nadzoru-w-spolkach-kapitalowych

 

Miło nam poinformować, że po raz kolejny prawnicy KMD Legal – w ramach cyklicznego przeglądu orzecznictwa Ius.Focus publikowanego przez wydawnictwo C.H. Beck – podjęli się oceny prawnej jednego z aktualnych orzeczeń Sądu Najwyższego istotnego dla wykładni prawa karnego.

Komentarz autorstwa Mateusza Tyszki, Stanisława Kędziora, Mateusza Hołdy oraz adwokata Macieja Mierzejewskiego odnosi się do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2023 roku (sygn. akt: IV KK 559/21), gdzie analizie poddane jest zagadnienie wyboru regulacji względniejszej dla sprawcy z punktu widzenia orzekania kary łącznej.

Autorzy aprobują stanowisko SN, który trafnie podkreślił, że wykładania normy wywodzonej z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 nie prowadzi do wniosku, że sformułowanie „przepisy rozdziału IX […] w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy” implikuje konieczność stosowania art. 85 KK wyłącznie w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, które to brzmienie bezpośrednio poprzedzało nowelizację z 2020 roku. Należy bowiem pamiętać, że względniejsza może być każda norma, która obowiązywała pośrednio, czyli w tym wypadku od daty popełnienia każdego z przestępstw wchodzących w skład zbiegu do daty orzekania w przedmiocie wydania wyroku łącznego.

Link do artykułu: https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogi3danbtgy3dqni&refSource=search

Z przyjemnością informujemy, że partner KMD LegalMarcin Marczuk będzie prelegentem VII edycji Konferencji JZP dedykowanej dla Głównych Księgowych, Zarządów i Rad Nadzorczych spółek giełdowych, która odbędzie się już 18 maja w formule online! Podczas konferencji Marcin Marczuk weźmie udział w prelekcji „Zmiany w przepisach KSH”, podczas której wraz Dominik Biel i Michal Kolosowski przybliży Państwu zmiany, jakie zostały wprowadzone w przepisach KSH oraz omówi ich praktyczny wpływ na działalność rad nadzorczych.

Gorąco zachęcamy do rejestracji i uczestnictwa!

https://lnkd.in/d3bRkkJv

Redakcja dziennika Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” przygotowała listę osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju branży funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Z przyjemnością informujemy, że wśród kandydatów wyróżniono partnera KMD Legal – prof. UW dra hab. Marcina Dyla

Profesor Marcin Dyl związany jest rynkiem kapitałowym od początku swojej drogi zawodowej. Doświadczenie zdobywał m.in. w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) jako Dyrektor Departamentu Prawnego oraz w Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, gdzie w latach 2005-2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Izby (obecnie Prezes Honorowy Izby). Zdobytym doświadczeniem dzieli się dzisiaj z klientami i współpracownikami KMD Legal.

Zapraszamy Państwa do udziału w głosowaniu! Ankieta dostępna jest do końca maja br.

https://www.parkiet.com/fundusze-inwestycyjne/art38464021-kto-zasluzyl-sie-dla-rozwoju-branzy-tfi-w-polsce-zaglosuj-w-naszej-ankiecie 

 

Wydawnictwo C.H. Beck opublikowało IV wydanie „Prawa rynku kapitałowego. Tom II. Komentarz” pod redakcją prof. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła Wajdy. Komentarz został przygotowany przez grono doświadczonych ekspertów, wśród których znaleźli się partnerzy kancelarii – prof. Michał Królikowski oraz r.pr. Marcin Marczuk.

Dwutomowe dzieło stanowi najobszerniejsze na rynku omówienie: ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach kapitałowych, ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, a także przepisów prawa Unii Europejskiej w tej materii. Jednocześnie uwzględnione zostały zmiany wprowadzone m.in. ustawą z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny publikacja pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:
• szczególnych uprawnień i obowiązków akcjonariuszy spółki publicznej;
• bezpieczeństwa oraz stabilności rynku kapitałowego, w szczególności jego organizację oraz tryb wykonywania nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego;
• organizacji, zakresu i celu sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym i kapitałowym;
• zasad i warunków dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych, prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży tych papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym;
• unijnych ram regulacyjnych dotyczących wykorzystywania informacji poufnych, bezprawnego ujawniania informacji poufnych, manipulacji na rynku oraz środków mających zapobiegać nadużyciom rynkowym;
• wymogów odnośnie do sporządzania, zawierania i rozpowszechniania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu.

Link: https://www.ksiegarnia.beck.pl/21249-prawo-rynku-kapitalowego-tom-i-ii-komentarz

Miło nam poinformować, że po raz kolejny prawnicy KMD.Legal – w ramach cyklicznego przeglądu orzecznictwa Ius.Focus wydawanego przez wydawnictwo C.H.Beck – podjęli się oceny prawnej jednego z aktualnych orzeczeń Sądu Najwyższego istotnych dla wykładni prawa karnego. Komentarz autorstwa adwokat Pauliny Sątowskiej-Strycharczyk oraz junior associate Mateusza Hołdy odnosi się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2022 roku (sygn. akt: III KK 234/21), w którym to orzeczeniu Sąd Najwyższy pochyla się nad kwestią ustalenia zaistnienia „wyjątkowego wypadku, uzasadnionego szczególnymi okolicznościami” o którym mowa w art. 42 § 3 KK.

Sąd Najwyższy przyjął, że ustalenia w zakresie istnienia lub braku „wyjątkowego wypadku, uzasadnionego szczególnymi okolicznościami” w rozumieniu art. 42 § 3 KK powinny być dokonywane na gruncie konkretnej sprawy karnej, a nie w oderwaniu od niej. Powinny uwzględniać całokształt jej niepowtarzalnych realiów faktycznych i procesowych, dyrektyw wymiaru kary oraz okoliczności wpływających na ten wymiar, a zatem powinny dotyczyć zarówno charakteru popełnionego przestępstwa, jak i osoby sprawcy.

W ocenie autorów komentarza wyrok Sądu Najwyższego zawiera trafną wykładnię zasad ustalenia zaistnienia „wyjątkowego wypadku, uzasadnionego szczególnymi okolicznościami” w rozumieniu art. 42 § 3 KK. Orzeczenie to może być istotne z perspektywy spraw dotyczących wypadków komunikacyjnych, zwłaszcza ze względu na surowość środka karnego o którym stanowi art. 42, tzn. dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Pozostaje ono również zbieżne z poglądami wyrażonymi w piśmiennictwie.

Mecenas Joanna Kruszyńska została zaproszona do udziału w charakterze prelegentki w szkoleniu „Funkcjonowanie Zarządu i Rady Nadzorczej po nowelizacji KSH”. Wydarzenie organizowane przez MMC Polska odbędzie się online w dniu 14 grudnia 2022 r.

Warsztaty organizowane są w związku z wejściem w życie 13 października br. ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 807 z późn. zm.), a wraz z nią szeregu zmian w zakresie zasad zarządzania i nadzoru nad spółkami handlowymi czy funkcjonowania grup spółek.

Mecenas Kruszyńska w ramach swojego wystąpienia skupi się na pozycji doradcy Rady Nadzorczej, zwracając szczególną uwagę na kwestie takie jak:

 

Zachęcamy do udziału!

Link do wydarzenia: Kongresy, Gale, Konferencje, Szkolenia Twarde i Miękkie – MMC Polska

Po raz kolejny prawnicy KMD.Legal – w ramach Ius.Focus wydawanego przez wydawnictwo C.H.Beck, cyklicznego przeglądu orzecznictwa – podjęli się oceny prawnej jednego z orzeczeń Sądu Najwyższego. Komentarz autorstwa adwokat Pauliny Sątowskiej-Strycharczyk odnosi się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2022 r., sygn. akt: IV KK 666/21, w którym rozróżniono stan „po użyciu” i „pod wpływem” środka odurzającego.

Sąd Najwyższy przyjął, że rozróżnienie stanu „po użyciu” i „pod wpływem” środka odurzającego stanowi jednocześnie rozgraniczenie pomiędzy odpowiedzialnością karną a wykroczeniową. Różnica pomiędzy znamionami przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. a wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. sprowadza się do stopnia intoksykacji alkoholem lub środkiem odurzającym. Jednocześnie Sąd Najwyższy trafnie zauważył, że stan po użyciu środka podobnie działającego do alkoholu jest równoznaczny jedynie ze znajdowaniem się tego środka w organizmie, natomiast jego użycie nie oznacza jeszcze realnego wpływu zażytego środka na zdolności psychomotoryczne kierowcy.

W ocenie autorki niniejszego opracowania stanowisko wyrażone przez SN zasługuje na aprobatę. Podkreślenia wymaga, że literalna treść przepisów art. 178a § 1 KK oraz art. 87 § 1 KW rozróżnia stan „po użyciu” i „pod wpływem” środka odurzającego. Przestępstwo z art. 178a § 1 KK może być popełnione przez osobę pozostającą ,,pod wpływem” środka odurzającego. SN trafnie zatem uznał, że stan związany z zażyciem środka odurzającego należy każdorazowo rozróżnić z uwzględnieniem intoksykacji środkiem odurzającym.

W dzisiejszym (5 września 2022 r.) internetowym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna, prawnik Kancelarii KMD.Legal – adw. Arkadiusz Górski komentuje nowy projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, który opublikowany został w dniu 2 września 2022 r. na stronach RCL.

Zmiany choć daleko idący, to już mniej kontrowersyjne niż przewidywały dotychczas publikowane projekty zupełnie nowej u.o.p.z., stąd też projekt ma szanse na dalsze procedowanie legislacyjne.

https://www-gazetaprawna-pl.cdn.ampproject.org/c/s/www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8530155,odpowiedzialnosc-podmiotow-zbiorowych-ustawa-projekt.html.amp 

Stowarzyszenie Emitentów GiełdowychPwC oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaprosiło prawników Kancelarii KMD.Legal do autorskiej prelekcji w trakcie webinarium w ramach Forum Rad Nadzorczych pt.: Nowe uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych, które odbędzie się 28 września 2022 roku w godz. 10:00-13:05.

Podczas webinarium zostaną omówione następujące zagadnienia:

Zapraszamy do udziału.

Link do wydarzenia: https://seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/webinarium-w-ramach-frn-nowe-uprawnienia-i-obowiazki-rad-nadzorczych