, Dzień: 2023-01-12

Wydawnictwo C.H. Beck opublikowało IV wydanie „Prawa rynku kapitałowego. Tom II. Komentarz” pod redakcją prof. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła Wajdy. Komentarz został przygotowany przez grono doświadczonych ekspertów, wśród których znaleźli się partnerzy kancelarii – prof. Michał Królikowski oraz r.pr. Marcin Marczuk.

Dwutomowe dzieło stanowi najobszerniejsze na rynku omówienie: ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach kapitałowych, ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, a także przepisów prawa Unii Europejskiej w tej materii. Jednocześnie uwzględnione zostały zmiany wprowadzone m.in. ustawą z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny publikacja pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:
• szczególnych uprawnień i obowiązków akcjonariuszy spółki publicznej;
• bezpieczeństwa oraz stabilności rynku kapitałowego, w szczególności jego organizację oraz tryb wykonywania nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego;
• organizacji, zakresu i celu sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym i kapitałowym;
• zasad i warunków dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych, prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży tych papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym;
• unijnych ram regulacyjnych dotyczących wykorzystywania informacji poufnych, bezprawnego ujawniania informacji poufnych, manipulacji na rynku oraz środków mających zapobiegać nadużyciom rynkowym;
• wymogów odnośnie do sporządzania, zawierania i rozpowszechniania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu.

Link: https://www.ksiegarnia.beck.pl/21249-prawo-rynku-kapitalowego-tom-i-ii-komentarz